Châm ngôn tiếng Nhật

2017-06-19 10:31:18

Ý nghĩa : không vào hang hùm sao bắt được cọp.