Châm ngôn tiếng Nhật

2017-06-30 15:17:20

Ý nghĩa : Kinh nghiệm không phải là những gì xảy ra đối với bạn mà là những gì bạn đã làm đối với chuyện đã xảy ra.